APS International AB

APS International AB, ett svenskt aktiebolag (559121-0132)

KLAGOMÅLSHANTERING
På Bolaget värdesätter vi våra kunders åsikter. Vi tar hänsyn till alla åsikter och vill omsätta det i praktiken samt strävar efter att utveckla våra tjänster. Om våra tjänster blir oönskade eller felaktiga önskar vi att ni hör av er, så vi kan lösa det.

Om du inte är nöjd
Dina synpunkter är viktiga för oss och om vi inte motsvarar dina förväntningar vill vi gärna veta det. Detta gör du i första hand genom att kontakta vår kundtjänst på telefon 0046735994464 eller [email protected]

Klagomålsansvarig på APS
Om du vill att en överordnad instans prövar ditt klagomål kan du skriva till APS klagomålsansvariga på mailadressen [email protected] och skicka följande:
● Namn och kontaktuppgifter
● Tjänst/produkt som ditt klagomål avser
● Datum då problem har uppkommit
●En beskrivning av problemet/klagomålet
● Om kompensation önskas, vad denna består av. Om ekonomisk kompensation önskas bör storleken anges och anledningar till detta.
Vi tar ditt klagomål på allvar och utreda därför alltid vad som har hänt på ett snabbt och sakligt sätt. Senast inom 24 timmar bekräftar vi inkomna klagomål. Under utredningen inhämtar vår Klagomålsansvarige nödvändig information för att kunna bedöma klagomålet. Vårt mål är att handlägga hela ärendet inom sju arbetsdagar. Beroende på vad som hänt kan det ta längre tid och i sådant fall kommer du att få skriftlig information om den förväntade tidpunkten för svar. Vårt besked i ärendet, med ställningstagande och motivering meddelas sedan till den klagande.
Hjälp med ditt klagomål utanför APS
Om du inte är nöjd efter att din rådgivare eller Klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post [email protected], Box 174, 101 23 Stockholm.
Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol.
Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för betalningsinstitut) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar dock upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.


1. INFORMATION OM BOLAGET
APS International AB (559121-0132) (härefter ”vi” eller ”Bolaget”) är en digital penningöverföring tjänst som möjliggör för kunder att skicka pengar till nära och kära i Afrika från dator, surfplatta eller smarttelefon (”Tjänsten”). Bolaget har identifierat att personer med ursprung i Västafrika, Gambia som bor i Europa ofta har ett behov av att skicka pengar till sin släkt och familj i sitt forna hemland. Bolagets affärsidé är att möjliggöra för sådana personer att enkelt och tryggt skicka pengar till familj och släktingar som bor kvar i Afrika. Vi erbjuder betaltjänsten penningöverföring och har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.
2. INTEGRITETSPOLICY
Nedan integritetspolicy beskriver hur Bolaget använder och skyddar all information som Bolaget har om dig när du använder vår webbplats eller på annat sätt tillhandahåller dina personuppgifter till oss.

Bolaget har åtagit sig att skydda din integritet. Om vi ber dig att lämna uppgifter, genom vilka du kan identifieras när du använder den tillgängliga Tjänsten (enligt definitionen nedan), säkerställer Bolaget att informationen bara kommer användas i enlighet med integritetspolicyn.

Bolaget kan ändra sin integritetspolicy från tid till annan, t.ex. för att följa gällande rätt och praxis, varefter en uppdatering av denna sida kommer ske.

2.1 Generell information avseende integritetspolicyn
I integritetspolicyn är termerna, ”vi”, ”Bolaget”, ”vår” en hänvisning till APS International AB, ett svenskt aktiebolag (559121-0132) och med säte Fallhammargatan 3 A, 721 33, Västerås, Sverige.

Bolaget är enligt EU:s dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för kundens personuppgifter och som kund är man ”registrerad”. Bolaget bestämmer för vilka ändamål dina personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till samtidigt som din integritet ska respekteras.

2.2 Information Bolaget samlar in
Bolaget kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:
– Information som du ger oss i samband med att du använder Tjänsten, t.ex. ditt namn, adress, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer, kredit- eller betalkortsnummer, samt verifikation av din identitet såsom en kopia av ditt pass, körkort, ID-kort etc.
– För att underlätta vår Tjänst begär vi vissa tredjeparts personuppgifter från dig såsom mottagarens fullständiga namn, adress, e-postadress och telefonnummer
– Ytterligare information rörande kundkännedom (KYC), från dig eller våra tredjepartsleverantörer för att förebygga eller upptäcka brottslighet eller för att bekämpa bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism
– Information om hur du använder Tjänsten, t.ex. din transaktionshistorik, på vilket sätt du använder Tjänsten för att skicka eller ta emot pengar, och till vem du skickar pengar
– Vi kan även komma att samla in information om din enhet för systemadministration, t.ex. IP-adress, operativsystem och webbläsare. Detta är statistiska uppgifter om våra användares transaktions- och besöksmönster

Du behöver inte tillhandahålla några av ovanstående uppgifter till oss. Men om du väljer att inte göra det, kommer Bolaget eventuellt inte att kunna tillhandahålla Tjänsten.

2.3 Vad gör Bolaget med informationen?
Bolaget efterfrågar information för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, med grund i följande skäl:
– För att genomföra dina transaktioner
– För att verifiera din identitet
– För att ta betalt för din användning av Tjänsten
– För att skicka dig och/eller mottagaren transaktions notiser av din överföring
– För att ge dig information om Tjänsten
– För att skicka marknadsföring meddelanden, serviceuppdateringar och kampanjerbjudanden
– För att analysera vår verksamhet
– För att följa gällande lagar och regler, såsom lagar rörande kundkännedom (KYC), penningtvätt och finansiering av terrorism

2.4 Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
I allmänhet är Bolaget skyldig att samla in personuppgifter, t.ex. information rörande kundkännedom (KYC), verifikation av din identitet och transaktionsmönster samt kommunikation med dig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

För att uppfylla Bolagets avtalsrättsliga åtagande gentemot dig när du använder Tjänsten samlar vi in och behandlar dina personuppgifter och relevant tredjepartsdata för att kunna genomföra dina transaktioner och ta betalt för din användning av Tjänsten. Detsamma gäller när Bolaget genomför tävlingar och kampanjer. Bolaget kan då komma att behandla deltagarnas och vinnarnas personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden.

Så länge du är kund hos oss bedömer Bolaget att det är i ditt intresse att få viss information om Tjänsten och vi kan därför komma att skicka dig marknadsföring meddelanden, serviceuppdateringar och kampanjer som vi bedömer är relevanta för dig baserat på din tidigare användning av Tjänsten. Av samma anledning kan Bolaget också komma att behandla din data för att analysera vår verksamhet för att förbättra Tjänsten.

I situationer där du ger oss specifikt samtycke till att behandla vissa typer av personuppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Bolaget kommer att sluta hantera sådana uppgifter och om vi inte har någon annan laglig grund för att behålla dina personuppgifter kommer vi också att radera dina uppgifter från vårt system.

2.5 Hur länge behåller Bolaget dina personuppgifter?
Tiden för hur länge Bolaget behåller dina personuppgifter beror på i vilket syfte dina personuppgifter behandlats. Bolaget kommer bara att behålla dina uppgifter så länge som de tjänar sitt skäl.

I allmänhet är Bolaget skyldigt att behålla information rörande kundkännedom (KYC), i minst fem år efter en kunds sista transaktion för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Observera att vi kan komma att behålla ovannämnda personuppgifter under en längre tid än vad som anges ovan för det fall det krävs enligt lag eller föreskrift eller för att skydda Bolagets egendom och rättigheter, eller tjänster som tillhandahålls av oss eller våra partners.

2.6 Hur vi delar information med andra
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:
– Tredjeparts tjänsteleverantörer under avtal med Bolaget som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis för att hantera transaktioner, motverka bedrägerier, göra sanktions kontroller och sköta kommunikation, kundsupport och marknadsföring. Dessa tjänsteleverantörer har endast rätt att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.
– Rättsväsendet och statstjänstemän, men endast i samband med en formell begäran, stämning, domstolsbeslut eller liknande rättsligt förfarande, liksom i situationer där vi i god tro anser att det är nödvändigt att dela uppgifter för att följa lag, rapportera misstänkt olaglig verksamhet eller misstänkta transaktioner, eller utreda brott mot våra allmänna villkor.
– För det fall vi står inför en kapitalanskaffning eller en försäljningsprocess rörande några eller alla av våra aktier eller tillgångar, kan vi komma att dela dina personuppgifter till den eventuella köparen under sekretess.
– Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra insamlad information till någon tredje part för marknadsföringsändamål om vi inte fått ditt specifika tillstånd att göra det.

2.7 Överföring av data utanför Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet
Personuppgifter som delas i Tjänsten skickas till och lagras på säkra servrar som ägs av, eller drivs för oss, inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Sådan data kan komma att överföras till eller lagras utanför EES och kan också komma att behandlas av vår personal eller samarbetspartners som arbetar utanför EES. Avsikten med sådana överföringar är att tillhandahålla eller förbättra Tjänsten, öka säkerhet eller för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism eller bedrägerier.

Om mottagaren befinner sig utanför EES kommer bolaget att se till att den tillhandahåller en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter eller att överföringen i övrigt är tillåten enligt gällande lagar om dataskydd, t.ex. genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, genom att förlita oss på beslut av EU-kommissionen att landet ifråga säkerställer en lämplig skyddsnivå eller andra rättsliga grunder i enlighet med gällande lag.

2.8 Dina rättigheter avseende dina personuppgifter
EU:s dataskyddsförordning ger dig vissa rättigheter avseende dina personuppgifter i enlighet med nedan:
– Rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter
– Rätt till rättelse, justering och uppdatering av dina personuppgifter om något är fel eller har ändrats
– Rätt om att be oss att radera dina personuppgifter från våra register
– Rätt att be oss att sluta behandla dina personuppgifter
– Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, för det fall du anser att vår intresseavvägning inkräktar på dina rättigheter
– Rätt att få tillgång till och erhålla dina personuppgifter som du själv delat med oss i ett vanligt, strukturerat och maskinläsbart format och att använda denna data hos en annan personuppgiftsansvarig
– Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart är grundat på någon form av automatiserat beslutsfattande

Du är välkommen att kontakta oss avseende dina rättigheter. Notera att det finns undantag när dessa rättigheter kan åsidosättas på grund av tvingande lagar eller andra krav som är tillämpliga på auktoriserade betalningsinstitut som Bolaget, exempelvis är det vår arkiveringsskyldighet som enligt lag åsidosätter rätten till radering.

2.9 Säkerhet
Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. När du delar finansiell information (såsom kredit/bankkort och bankinformation) i Tjänsten, krypterar vi överföringen av uppgifterna med hjälp av [namn]. Vi använder [namn] så att all information som skickas från eller till din webbläsare och vår Tjänst förblir privat och säker.

Bolaget har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Åtgärderna säkerställer att personuppgifterna behandlas konfidentiellt, är tillgängliga i den utsträckning de behövs i verksamheten samt att informationsinnehållet är riktigt. Samtliga åtgärder är utformade med beaktande av de krav som följer av EU:s dataskyddsförordning och lag (2010:751) om betaltjänster.

2.10 Användning av cookies
Genom att använda Tjänsten samtycker du till vår användning av cookies.
Cookies är små textfiler som lagras i din dator eller telefon för att identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Vi använder cookies för att identifiera och analysera tidigare sidor som en användare har varit på, vilket hjälper oss att förbättra och skräddarsy vår Tjänst till användaren. Informationen används för att förbättra användarupplevelsen samt för marknadsföring och statistikändamål.

Cookies kommer aldrig ge oss tillgång till din dator eller information om dig, förutom den information som du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. Om du inte längre vill acceptera användningen av cookies, kan du ändra det i inställningarna på din webbläsare. Där kan du även välja att radera permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du avvisar cookies kan det innebära att du inte kan ta del av Tjänsten såsom den var tänkt att upplevas.

2.11 Andra webbplatser
Tjänsten innehåller länkar till andra webbplatser. Bolaget är inte ansvariga för integritetsskydd eller innehåll i dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att bekanta dig med dessa webbplatsers integritetsskydd innan du delar dina personuppgifter med dem.

2.12 Kontakt
Om du har några frågor eller kommentarer rörande denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss genom att skicka ett e-post till följande adress: [email protected]
Om du anser att vi inte har behandlat din fråga på ett lämpligt sätt kan du framställa ett klagomål hos IMY, du kan komma åt deras uppgifter via länken: https://www.imy.se.